ข่าวสาร

กำหนดการส่งและการโอนเงินประจำเดือน

ตารางการส่ง/การโอน
เงินกู้สามัญ

ตารางการส่ง/การโอน
เงินกู้ฉุกเฉิน

                     ตารางการส่ง/การโอน
                           เงินกู้พิเศษ

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประจำเดือน

 แจ้งสมาชิกสหกรณ์ฯ  …………………………………………………………………………………

 

กิจกรรม

  • สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครพนม จำกัด มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้  ในวันศุกร์ ที่13 มกราคม 2566 

นายแพทย์สุรชัย  นิวัตยะกุล

ประธานกรรมการ

นางจินตนา  เอี่ยมวิถีวนิช

ผู้จัดการ