ข่าวสาร

กำหนดการส่งและการโอนเงินประจำเดือน

ตารางการส่ง/การโอน
เงินกู้สามัญ

ตารางการส่ง/การโอน
เงินกู้ฉุกเฉิน

                     ตารางการส่ง/การโอน
                           เงินกู้พิเศษ

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

  • สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลย จำกัด ได้รับรางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นหนึ่งในแปดของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ทีมีคุณภาพมาตรฐานพร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบในการพัฒนารักษามาตรฐานของสหกรณ์ต่อไป
    ทั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก ดร.วีระ  วงศสรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  พร้อมคณะ  เป็นประธานมอบป้ายสหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ในวันที่ 26 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา
  • สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครพนม จำกัด มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้  ในวันศุกร์ ที่13 มกราคม 2566 

นายสมพงษ์  แสนประสิทธิ์

ประธานกรรมการ

นางดวงแข  อาจแก้ว

รักษาการผู้จัดการ