คณะกรรมการอำนวยการ

 

นายสมพงษ์  แสนประสิทธิ์

ประธานกรรมการ

นางฉัตรพร  หัตถกรรม

รองประธานกรรมการ

นางอารีรัตน์  ผลิตนนท์เกียรติ

รองประธานกรรมการ

 

นางสาวธนภัสสร์  ประสงค์

เลขานุการ

 

นางสาววนิดา  เคนทองดี

เหรัญญิก

 

น.ส.ศุภมิตร  โตรอด

กรรมการ

 

นางจุฬาลักษณ์  จันทศร

กรรมการ

 

นางฐิตารีย์  ธนสิริกาญจน์

กรรมการ

 

นายชัยโย  ศรีหาภูธร

กรรมการ