คณะกรรมการอำนวยการ

นายแพทย์สุรชัย  นิวัตยะกุล

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

นางอารีรัตน์  ผลิตนนท์เกียรติ

เหรัญญิก

นางฉัตรพร  หัตถกรรม

เลขานุการ

น.ส. ธนภัสสร์  ประสงค์

กรรมการ

นายสมพงษ์  แสนประสิทธิ์

กรรมการ

นางฐิตารีย์  ธนสิริกาญจน์

กรรมการ

น.ส.ศุภมิตร  โตรอด

กรรมการ

นายอานนท์  ภัคมี

กรรมการ

นายชัยโย  ศรีหาภูธร