กรรมการ

นายสมพงษ์  แสนประสิทธิ์

กรรมการ

นางฐิตารีย์  ธนะสิริกาญจน์

กรรมการ

น.ส. ศุภมิตร  โตรอด

กรรมการ

นายอานนท์  ภัคมี

กรรมการ

นายชัยโย  ศรีหาภูธร