สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลย จำกัด

ที่อยู่ : 32/1 ถนนมลิวรรณ  ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42000
 โทรศัพท์ : 042862150
อีเมล์ :  CPCT.0212@gmail.com
ว็บไซต์ : www.shkloei.com