นายสมพงษ์  แสนประสิทธิ์

ประธานกรรมการ

นางดวงแข  อาจแก้ว

รักษาการผู้จัดการ

นายพชร  บาลี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวดาราพร  ศิริวัฒน์

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวรัชนีกร  ไชคีนี

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวพิมพ์กานต์  วงษ์ป้อง

เจ้าหน้าที่การเงิน