นายแพย์สุรชัย  นิวัตยะกุล

ประธานกรรมการ

นางจินตนา  เอี่ยมวิถีวนิช

ผู้จัดการ

นายพชร  บาลี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางดวงแข  อาจแก้ว

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวรัชนีกร  ไชคีนี

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

น.ส. ดาราพร  ศิริวัฒน์

เจ้าหน้าที่บัญชี