สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครพนม จำกัด มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ ในวันศุกร์ ที่13 มกราคม 2566