พันธกิจ

เป็นสหกรณ์ที่ส่งเสริมด้านการออม บริการเงินกู้ 

ให้สวัสดิการแก่สมาชิก  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

และช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อสังคม

****************************

วิสัยทัศน์

เป็นสหกรณ์ที่มีความมั่นคง มีความทันสมัยทันเหตุการณ์

  บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใสเป็นธรรม 

ตรวจสอบได้ เป็นแบบอย่างและเป็นที่พึ่งแก่สหกรณ์อื่น 

ให้การศึกษาอบรม  ส่งเสริมการดำรงชีวิตให้มีความมั่นคง 

มีคุณภาพตามความต้องการของสมาชิก

และช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อสังคม

****************************

แผลกลยุทธ์

 1. ทำประกันชีวิตแก่สมาชิกที่กู้เงิน
 2. ทำฌาปนกิจสงเคราะห์ (ต้องเสนอที่ประชุมใหญ่)
 3. ส่งเสริมอาชีพ
 4. การประชาสัมพันธ์
 5. ช่วยเหลือสังคม
 6. โครงการเฉพาะกิจ

แผนกลยุทธ์ 1  การสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์

กลยุทธ์ 

 •   วิเคราะห์สถานการณ์การเงินของสหกรณ์
 •  สร้างเครือข่ายทางการเงินกับสหกรณ์อื่น
 • ระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

แผนกลยุทธ์ 2  การพัฒนาระบบงานและบุคลากร

กลยุทธ์ 

 • ปรับระบบบริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
 • ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บระบบฐานข้อมูล
 • เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

แผนกลยุทธ์ 3  ประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์ 

 • ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างศรัทธา และความร่วมมือ

               –  เสียงตามสาย

              –  วารสาร

              –  ตู้รับความคิดเห็น

             –  จดหมายถึงสหกรณ์

 

แผนกลยุทธ์ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

กลยุทธ์ 

 • พัฒนาอาชีเสริม
 • ประกันชีวิต
 • โครงการเฉพาะกิจ
 • เสริมสร้างศักยภาพบุคลกากรของสหกรณ์

แผนกลยุทธ์ 4  ช่วยเหลือเอื้ออาทรสังคม

กลยุทธ์ 

 • รณรงค์ บริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะ
 • ช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาส และประสมภัยพิบัติ

****************************