สวัสดิการสังคมสหกรณ์ ฯ

 1.  สวัสดิการเกษียณอายุราชการ จ่ายให้ในกรณีที่เป็นสมาชิกสหกรณ์มาโดย

     ตลอดจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ   หรือลาออกจากราชการโดยไม่มี

     ความผิด  มีสิทธิให้รับเงินตามเกณฑ์  ดังต่อไปนี้คือ

  • เป็นสมาชิก 5 – 15 ปี       ให้ได้รับเงินสวัสดิการ  จำนวน   2,000.-  บาท
  • เป็นสมาชิก 16 – 25  ปี    ให้ได้รับเงินสวัสดิการ  จำนวน   3,000.-  บาท
  • เป็นสมาชิก 25  ปี ขึ้นไป  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ   จำนวน  5,000.-  บาท

******************************************************

2.  สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม  จ่ายให้ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต หรือคู่สมรส,

     บิดา,   มารดา,  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

  • เป็นสมาชิกได้ 6  เดือน  – 5  ปี  ให้ได้รับสวัสดิการ   จำนวน  30,000.-  บาท
  • เป็นสมาชิกได้ 5  ปี  ขึ้นไป        ให้ได้รับสวัสดิการ   จำนวน  40,000.-  บาท
  • เป็นสมาชิกได้ 10  ปี  ขึ้นไป       ให้ได้รับสวัสดิการ  จำนวน  50,000.-  บาท

   กรณีเป็นคู่สมรส,   บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ,   บิดา,   มารดา  ของสมาชิกสหกรณ์ที่   ถึงแก่กรรม ให้ได้รับสวัสดิการ  จำนวน  5,000.- บาท

(ให้สมาชิกนำสำเนาใบมรณะบัตร พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านยื่นขอรับไม่เกินภายใน 30 วัน)

เริ่มตั้งแต่วันที่   1  พฤษภาคม    2563

******************************************************

 3. สวัสดิการเยี่ยมป่วย

สมาชิกสหกรณ์ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล  ตั้งแต่  1  คืนขึ้นไป  ให้ติดต่อขอรับเงินสวัสดิการจากสหกรณ์ ฯ ภายในวันที่  31  ธันวาคม  ของปีนั้น ๆ โดยแนบใบรับรองแพทย์ทุกครั้งที่สมาชิกขอรับเงินสวัสดิการ ให้ได้รับเงิน  จำนวน  500.- บาท และไม่เกิน  2 ครั้ง ต่อปี

******************************************************